8. ročník - Prostor a čas

O TÉMATU "PROSTOR A ČAS" V RÁMCI 8. ROČNÍKU DISKUTOVALI:

Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.

Působí jako profesor teoretické fyziky na Přírodovědecké fakultě a na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Zabývá se teorií relativity, ale věnuje se i filosofickým otázkám a popularizaci fyziky. Kromě odborných publikací a učebnic je autorem i mnoha popularizačních textů a překladatelem řady knih předních světových fyziků určených pro širší čtenářskou obec.

Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc.,

Působí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se hlavně teorií relativity, je členem pražské relativistické skupiny – Centra A. Einsteina pro gravitaci a astrofyziku. Vedle základních kurzů fyziky koná přednášky, ve kterých se zabývá fi losofi ckými, kulturními a společenskými aspekty vědy. Podobně jako prof. Novotný přeložil mnoho populárně vědeckých knih předních světových fyziků.

Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

Působí na katedře matematiky a didaktiky matematiky PedF UK. Prestižní cena Jan Evangellista Purkyně Fellowship na období 2011 - 2015 na Filosofi cké ústavu AV ČR v Praze. V roce 2011 mu byla v Lisabonu udělena Cena Fernando Gila za knihu Patterns of Change: Linguistic Innovations in the Development of Classical Mathematics, spojená s velkorysou odměnou. Bývá označována Nobelovou cenou za filozofii.

PhDr. Vladimír Havlík, CSc.

Pracuje na Filosofickém ústavu AV ČR a přednáší na ZČU v Plzni. Zabývá se filosofickými otázkami vývoje vědy a věnuje se filosofické reflexi a interpretaci soudobých fyzikálních a biologických teorií.

Prof. PhDr. Josef Krob CSc.

L letech 2006-2014 vykonával funkci děkana FF MU v Brně. Zabývá se ontologií, filozofií ve sci-fi , filozofickými otázkami kosmologie, gnoseologií. Od 1. ročníku je odborným garantem festivalu.

Mgr. Michael Hauser, PhD.

Přednáší na PedF UK v Praze. Je předsedou občanského sdružení SOK, které se zabývá současným sociálně kritickým myšlením a jeho popularizací. Autor knih Adorno: moderna a negativita, Prolegomena k filosofii současnosti a rozhovorů se Slavojem Žižkem Humanismus nestačí. Od roku 2014 je členem Rady ČT.

Mgr. Petr Koubský

Analytik a publicista na volné noze. Vystudoval VŠCHT, pracoval jako programátor, byl spoluzakladatelem a šéfredaktorem Softwarových novin a časopisu Inside. Organizuje odborné konference, učí na Katedře IT VŠE v Praze a na Literární akademii Josefa Škvoreckého.

Mgr. Josef Šlerka

Vede výzkum a vývoj ve společnosti Ataxo Interactive, zároveň vede program Studia nových médií na FF UK. Svoje akademické i praktické zaměření věnuje především otázkám data miningu, natural language processingu a problémům sémantiky.

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

Jeden z předních českých psychologů, působí jako emeritní profesor Masarykovy univerzity. 15 let se věnuje odborné publicistice v oblasti komunikačních technologií a vůbec komunikace mezi lidmi, působí jako soukromý lektor a konzultant. Je členem Syndikátu Novinářů a Masarykovy České Sociologické společnosti.

Nahoru