prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

 

Hudební skladatel, vědec a pedagog.
Narodil se a vyrůstal v neobyčejně kulturním a hudbymilovném prostředí. Jeho dědeček byl vojenským lékařem a ovládal šest řečí, matka byla učitelka hudby, otec výborný hudebník a strýcové Vladimír Štědroň byl skladatel, Bohumír Štědroň muzikolog a Jan Štědroň houslista.
Miloš Štědroň studoval muzikologii a bohemistiku na Filosofické fakultě University J. E. Purkyně v Brně a současně pracoval jako asistent v hudebně historickém oddělení Moravského muzea a vedl Malé divadlo hudby. Dále pokračoval studiem skladby a hudební teorie na Janáčkově akademii múzických umění. Výrazně se začal uplatňovat jako skladatel. Získal místo na Ústavu hudební vědy Filosofické fakulty UJEP a po úspěšné habilitaci byl na již přejmenované Masarykově univerzitě jmenován profesorem.
Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. je autorem hudby k mnoha činohrám a filmům, spolupracuje mj. s brněnským Divadlem Husa na provázku a dalšími předními českými a slovenskými divadelními scénami. Komponuje orchestrální, komorní a vokální koncertní skladby a hudbu pro lidové nástroje. V koncertní tvorbě, často inspirované folklorem a hudbou starých období, zvl. gotiky a renesance, se projevila také Štědroňova důvěrná znalost technik Nové hudby z šedesátých let 20. století, jazzu a podobně. Při realizaci scénických hudeb i rozhlasových a jiných nahrávek svých skladeb často působil jako hudební režisér nebo se na nich též podílel jako dirigent či klavírista.
Štědroň je též předním hudebním teoretikem. Vyvrcholením jeho studia života a díla Leoše Janáčka se stala jeho monografie Leoš Janáček a hudba 20. století, dále se zabýval hudbou 16.–18. století se zaměřením na období hudební renesance, manýrismu a baroka.

Více zde a zde.

Nahoru