Přednášející

Zbigniew Czendlik

Římskokatolický kněz polské národnosti působící v České republice a děkan lanškrounský. Je inkardinován do katovické arcidiecéze.

Pochází z polských Beskyd. Má dva bratry a jednu sestru, která se přes nesouhlas rodičů stala řádovou sestrou a stará se o dlouhodobě nemocné v Dortmundu. Teologická studia absolvoval v Katovicích a Varšavě. Po jejich skončení byl v roce 1989 vysvěcen na kněze a poté působil v polském Chořově.

V roce 1992 byl vyslán do Čech a první rok strávil jako farní vikář v Náchodě a administrátor excurrendo farnosti Studnice (obojí od 1. července 1992). Poté odešel do Lanškrouna, kde se stal od 1. září 1993 farním vikářem (jakož i administrátorem excurrendo ve farnostech Luková a Žichlínek) a od 1. října 1993 administrátorem. V roce 1997 se mu podařilo dokončit opravu kostela svatého Václava, který byl v době jeho příchodu do Lanškrouna zchátralý. V roce 2005 se mu po několikaletém úsilí podařilo zahájit provoz Rodinného dětského domova v Žichlínku (pro dvě pěstounské rodiny) v prostorách zrekonstruované fary a její nově vybudované přístavby. V roce 2008 byl jmenován děkanem.

Účinkoval v televizních pořadech Bolkoviny (2004), Krásný ztráty (2005), Uvolněte se, prosím (2009) a Máme rádi Česko (2014). Jako moderátor se objevil v pořadech Uchem jehly (2011) a U Pastýře (2011). Je mediálně známý zejména kvůli přátelským vztahům s řadou lidí z oblasti politiky a šoubyznysu (např. promluvil i na pohřbu se státními poctami zpěváka Karla Gotta v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava na Pražském hradě dne 12. října 2019).

JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.

Politik a právník. Je absolventem Právnické fakulty UK. Krátce byl členem KSČ, jako justiční čekatel pracoval u Městského soudu v Praze, ale byl stíhán za svůj nesouhlas s politickými procesy. Pak byl asistentem na právnické fakultě a podnikovým právníkem. Své články publikoval v samizdatu a podepsal Chartu 77.

Po sametové revoluci byl jmenován generálním prokurátorem. Působil i jako předseda vlády a předseda Legislativní rady vlády. Pavel Rychetský byl také senátorem a ministrem spravedlnosti. Od r. 2003 je předsedou Ústavního soudu České republiky. Prezident Francouzské republiky Jacques Chirac udělil Pavlu Rychetskému dne 12. července 2005 francouzský Řád Čestné legie v hodnosti důstojníka. V roce 2013 obdržel nejvyšší vyznamenání - Zlatou medaili Antonína Randy za mimořádné zásluhy o rozvoj demokracie, právní vědy a budování právního státu. V roce 2015 vstoupil do Právnické síně slávy za výjimečný celoživotní přínos právu. Ke stému výročí svého založení udělila nestarší slovenská Univerzita Komenského v Bratislavě Pavlovi Rychetskému v roce 2019 své nejvyšší ocenění - Velkou zlatou medaili Univerzity" za zásluhy o demokracii a právní stát. V roce 2021 obdržel Pavel Rychetský z rukou paní Zuzany Čaputové, prezidentky Slovenské republiky, nejvyšší státní vyznamenání - Řád Bílého dvojkříže, a sice za jeho zásluhy na rozvoji vztahů mezi Českou Republikou a Slovenskem, zejména v oblasti práva a ústavního soudnictví.

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.

Vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Passau. Po absolutoriu práv v roce 1998 se stal justičním čekatelem a následně roku 2001 soudcem. Působil nejprve na Okresním soudu Praha-západ v oboru civilního práva a exekucí, od roku 2005 je soudcem Nejvyššího správního soudu. Od roku 1998 externě vyučuje na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Na této univerzitě v letech 2000 až 2005 působil a od počátku roku 2010 opět působí v různých akademických funkcích. Vyučuje též ústavní právo na vysoké škole CEVRO Institut. Vedle toho přednáší pro odbornou veřejnost zejména v oborech daňového práva a správního soudnictví. V letech 2006 až 2009 byl členem oborové rady Grantové agentury Akademie věd České republiky pro oblast sociálních a ekonomických věd. Od února 2022 předseda Nejvyššího správního soudu ČR. Externě vyučuje na Fakultě právnické Západočeské univerzity a také působí na CEVRO Institut.

MUDr. Petr Smejkal

Český lékař, internista a infektolog, v letech 2013–2018 primář kliniky infekčních nemocí Ústřední vojenské nemocnice, v roce 2021 hlavní epidemiolog institutu IKEM. Od března do května 2021 vedoucí Mezioborové skupiny pro epidemické situace, zřízené v souvislostí s epidemií nemoci covid-19.

Dr. Sean Coughlin

Vědecký pracovník Filosofického ústavu AV ČR a hlavní řešitel výzkumného projektu Alchemies of Scent (alchemiesofscent.cz) podpořeného z programu Junior Star Grantové agentury ČR. Vystudoval filosofii a klasickou filologii na McGill University v Kanadě, doktorát z filosofie získal na University of Western Ontario. V letech 2014–2021 působil jako výzkumný pracovník na Katedře klasické filologie Humboldtovy univerzity v Berlíně. Soustředí se především na vědu a medicínu starověkého Řecka a Říma a experimentální přístup k dějinách vědy.

Jakub Smrček Ph.D.

Od roku 2021 pracuje pro FLÚ AV ČR na projektu Alchymie vůní, kde se věnuje replikacím starověkých postupů pro přípravu parfémů a jejich analýzou z pohledu moderní chemie. Současně působí jako organický chemik v rámci skupiny Chemie přírodních látek na ÚOCHB AV ČR, kde se zabývá převážně totálními syntézami přírodních látek pro studium jejich struktury a potencionální biologické aktivity.

PhDr. Pavel Baran, CSc.

Předseda vědecké rady AV ČR. V roce 2005 se stal ředitelem Filosofického ústavu AV ČR. Tuto pozici zastával do roku 2013, kdy byl zvolen členem Akademické rady a poté místopředsedou Akademie věd ČR pro oblast společenských a humanitních věd. V roce 2014 byl jmenován členem vládní Rady pro vědu výzkum a inovace, na zasedání v září 2016 byl zvolen jejím místopředsedou.

Dlouhodobě se věnuje vědní politice. Působil zejména v Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů Rady pro výzkum, vývoj a inovace, v Ekonomické radě AV ČR, vedl jeden z panelů Koordinační rady expertů pro přípravu Národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, byl členem Odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady pro výzkum, vývoj a inovace, podílel se na činnosti Grantové agentury České republiky jako člen Podoborové komise. Je rovněž členem poradních orgánů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vědy a výzkumu.

Nahoru